HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Formidabelt værktøj fra PRINCETON University Press til at forstå Tanakh (GT) i en bred vifte af kontekstuelle aspekter


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.,

Publiceret den 14. oktober 2017.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • JOHN BARTON (red.):
 • "The Hebrew Bible: A Critical Companion"
 • Udgivet 2016 på PRINCETON UNIVERSITY PRESS.
 • Hardcover, 632 sider. Pris: 37,95 UK pund (330 DKK).
 • BUY HERE / Kan købes her.

  RELIGIONSVIDENSKAB/JUDAISTIK: The Hebrew Bible er en videnskabelig antologi om Tanakh (GT) skrevet på engelsk af førende forskere fra forskellige akademiske felter. Tanakh er ét af den vestlige civilisations kendteste og mest indflydelsesrige bøger. Faktisk er der i princippet ikke tale om blot én bog, men mange bøger, der indgår i en samling, der qua deres indhold, redaktion og rækkefølge har en vis tidsmæssig og kulturel sammenhæng, trods skrifternes spredning i genrer, f.eks. narrativer om kosmogeni, stamtavler, lovtekst, salmer, profet- og visdomslitteratur. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder den videnskabelige antologi her.


  RELIGIONSVIDENSKABELIGE og dermed "kritiske" undersøgelser af hellige skrifter har præget forskningen i mange år. "Kritisk" vil i denne sammenhæng sige, at man ikke tager teksterne for pålydende ud fra en konfessionel tradition eller forforståelse, men analyserer dem som andre narrativer. Til dette formål har videnskaben visse hermeneutiske og andre redskaber, som også kommer i spil i denne bog, eksempelvis arkæologi, viden om sprog og studiet af samtidige skrifter/kilder.

  The Hebrew Bible er en antologi inddelt i 23 kapitler, der dækker en lang række aspekter af den hebraiske bibel. Første kapitel handler om selve betegnelsen "The Hebrew Bible", hvilket også er titlen på den engelsksprogede antologien. Den hebraiske bibel kaldes også fagligt Tanakh eller GT. Tanakh er for så vidt ikke én bog, men en samling af bøger, der i kraft af udvælgelse og brug betragtes som hellige af forskellige religioner.

  John Barton, der er antologiens redaktør og har skrevet første kapitel, peger på, at visse dele af Tanakh er forfattet på aramæisk, hvorfor Tanakh ikke udelukkende kan begenes som "hebraisk". Når bogen alligevel anvender betegnelsen "hebraisk", er det for at markere, at udgangspunktet eller hovedsproget er hebraisk - og analysen af Skrifterne ses herudfra samt i deres tidslige, civilisatoriske og geografiske kontekst. Enkelte hebraisksprogede ord diskuteres i antologien, f.eks. adam og adamah, men intetsteds anvendes det hebraiske alfabet.

  Antologien er skrevet af lærde fra flere lande og fra forskellige akademiske discipliner og bliver dermed en "kritisk" guide til Tanakh. Det gør den på forskellig vis. Eksempelvis diskuteres historiciteten af Tanakhs helte og fremtrædende personer, f.eks. konger og profeter. Var disse mennesker virkelige historiske personer? Hvordan kan man tidsfæste deres liv, og hvordan kan man verificere eller falsificere deres eksistens?


  * * *


  ET ANDET KAPITEL Et andet kapitel handler om lovsprog og lovtekst i Tanakh og sammenligner den type tekster med lovsprog og lovtekst fra de omkringliggende kulturer. Hvordan er denne type tekster formuleret? I Tanakh meget direkte ved brug af pronominere "du" (den tiltalte) og "jeg" (Gud, afsenderen af lovene). Man sammenligner indholdet og formuleringerne med eksempelvis assyrisk lovgivning, som man har mange kilder til.

  Assnat Bartor, der har skrevet kapitlet om lovtekst, peger på, at noget af det væsentligste, som adskiller lovtekst i Tanakh fra de juridiske traditioner og lovtekst i de omkringliggende kulturer, er dette: "The Bible's innovation was the transfer of legislative authority from the king to God".

  Apropos assyriske kilder: bibelske narrativer perspektiveres også til Gilgamesh og Enuma Elish.

  Som nævnt betragter antologien Tanakhs tekster som forskellige former for narrativer, der er skrevet i forskellige genrer, og sætter på videnskabelig vis disse ind i forskellige kontekstuelle perspektiver. Kontekstualiteten er vigtig. Således ses Tanakh i dens historiske og kulturelle sammenhænge i forhold til de andre samfund i Nærorienten / Levanten i Oldtiden. På nogle måder adskiller Tanakh sig fra de omgivende samfunds teksttradition, på andre er der ligheder. Sådanne er interessante at iagttage.

  Endvidere indeholder The Hebrew Bible diskussioner om store temaer som menneskets natur, skabelse, etik, ritualer, renhed, helligt versus profant samt monoteisme versus polyteisme. Vi ved jo, at Nærorienten i Oldtiden i stor grad var karakteriseret af polyteisme, og dette præger også Tanakh på forskellig vis.


  * * *  * * *


  FLERE AF TANAKH-FORSKNINGENS sædvanlige positioner og forståelser gennemgås. Dette gælder også teorien om, at tekstlagene i Pentateuchen udviser forskellige træk, der kan grupperes eller centreres omkring følgende fire imiginære kilder, der betegnes henholdsvis som (J) jahvisten; (E) elohisten; (D) deuteronomisten; og (P) præstekilden.

  Et kapitel gennemgår bogen Salmerne og analyserer, hvorledes uensartethed i sprog og form viser, at salmerne ikke er skrevet på én gang, men at de stammer fra forskellige epoker, hvoraf nogle er føreksilske og andre er eftereksilske. Og når vi taler om "eksil", handler det om det babyloniske eksil, der opstod da babylonierne i anden halvdel af det 6. århundrede fvt. erobrede Judæa, smadrede Jerusalem og bortførte den intellektuelle og økonomiske overklasse til Babylon. Netop eksilet har præget indholdet og redaktionen af de tanakhiske tekster på en række områder og udgør en kerne i vores moderne videnskabelige forståelse af Tanakh.

  Den 632-sider lange antologi opsummerer den viden, der p.t. råder inden for feltet - og kommer ikke med revolutionerende nybrud. Måske en mangel. Nuvel, enkelte nye fund her og der, enkelte nye betydninger, men ikke noget, der får videnskaben omkring Tanakh til at "vælte" eller antage helt nye retninger.

  De mange eksperter, der har skrevet de 23 kapitler i bogen, har forskellige baggrunde. Nogle har baggrund i mosaiske og kristne trostraditioner, andre er sekulære lærde inden for humaniora og samfundsvidenskab. Kapitlerne lægger vægt på forskellige aspekter ved Tanakh, og forskellige kapitler kan appellere til forskellige læsere alt efter interesse eller speciale.

  Derfor er The Hebrew Bible: A Critical Companion et formidabelt værktøj for interesserede lægfolk, studerende og fagfolk, der kender området på forhånd, fordi bogen giver overblik over forskningen i Tanakh set fra mange vinkler. Og det er denne bredde og mangfoldighed, som er bogens styrke.

  "The Hebrew Bible: A critical companion" is a formidable tool for interested laypeople, students and experts who are familiar with the field, because the anthology provides a nuanced overview of the research on Tanakh from multiple perspectives. This academic breadth is the book's strength.