HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: ERASMUS AF ROTTERDAM --- Et budskab om menneskelighed og TOLERANCEAf Jørgen Refshauge,
cand.mag. i engelsk og dansk.

Publiceret 9. december 2015.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • STEFAN ZWEIG:
 • "Erasmus af Rotterdam".
 • Udgivet 16. oktober 2015.
 • KRISTELIGT DAGBLADS FORLAG.
 • 188 sider - pris kr. 199,95. BUY HERE / KAN KØBES HER.

  HUMANIORA/HUMANISME: Erasmus af Rotterdam levede 1469-1536 og arbejdede i brændpunktet mellem senmiddelalderen og den gryende renæssance. Han blev datidens største tænker og bidrog gennem sin enorme produktion til at forankre den nye tidsepoke i Oplys- ningens klare skær. Med sin pacifisme slog han til lyd for den gyldne middelvej og appellerede intellektuelt til humanisme og fornuftens herredømme. Han blev mest kendt for det, han brød sig allermindst om --- nemlig opgøret med Luther over reformationsspørgsmålet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen.


  Det himmelske lys i åndens klarhed

  Zweig skrev sit værk om Erasmus i foråret 1933, efter at Hitler var kommet til magten i Tyskland og Goebbels nedsættende havde talt om "jøden Zweig". Stefan Zweig, der altid havde forholdt sig neutral i politiske spørgsmål og hverken opfattede sig som østriger eller jøde, men derimod som kosmopolit, følte sig dybt krænket over denne kategorisering af ham som andet end en åndsperson. Hans reaktion var at skrive et omfattende biografisk essay om den store renæssancefigur Erasmus of Rotterdam.

  Ved at præsentere Erasmus' livsværk kunne Zweig samtidig få lejlighed til at tage sit eget opgør med nazisterne, idet han portrætterede Erasmus som den store humanist og fremstillede Luther som den vold- somme, grove og ekstreme bondekarl, der ikke skyede noget middel for at opnå sine mål. Zweig satte sin egen konflikt med nazisterne på dagsorden via opgøret mellem Erasmus og Luther, her med Luthers ord gengivet hos Zweig:
  Derfor byder jeg jer på Guds befaling, at I skal være Erasmus' fjender og tage jer i agt for hans bøger. Jeg vil skrive imod ham, koste hvad det vil; jeg vil dræbe Satan med pennen, og næsten stolt tilføjer han: "ligesom jeg dræbte Münzer, hvis blod klæber til mine hænder".
  Stefan Zweig karakteriserer Erasmus som Renæssancens humanistiske forbillede:
  Erasmus var sit århundredes lys, andre var dets kraft: Han oplyste vejen, andre forstod at gå den, mens han selv blev i skyggen, som lysets kilde altid gør. Men det at vise vejen ud i det nye er ikke mindre ære værd end det at gå den som den første; også dem, der virker i det usynlige, har gjort deres gerning.
  Zweig tager tydeligt sine forbehold i relation til den vankelmodighed, hvormed Erasmus førte sig frem, når tingene skulle sættes skarpt op, men respekterer samtidig manden for dette. Han forklarer detmed, at Erasmus først og fremmest ville forblive en fri ånd, der ikke ville spænde sig for nogen form for dogmer eller særanskuelser:
  Dette afslører et væsentligt, måske det allervæsentligste træk i hans tanker: Erasmus vil ikke binde sig til nogen eller noget. Han vil aldrig for længere tid gå i nogen fyrste- eller herretjeneste, ja, end ikke så meget som en gudstjeneste vil han påtage sig, han må følge sin indre uafhængighedstrang og forblive fri og ikke underdanig over for nogen.
  At han så parallellen til sig selv, om end på et mere ydmygt niveau end sin store forgænger, turde være åbenlyst. Stefan Zweig var ideligt humanismen og pacifismens fortaler hele vejen igennem den tumultariske periode efter Første Verdenskrig:
  For det at forstå og forstå stadig bedre var dette mærkværdige genis egentlige glæde. Erasmus kan måske ikke kaldes nogen dyb ånd i strengeste forstand; han hører ikke til dem, der tænker tingene til ende, til de store omformere, som skænker verdensrummet et nyt åndeligt planetsystem; Erasmus' sandheder er egentlig kun klarheder (...) en oplysningsmand i ordets mest ædle betydning (...) At udbrede oplysning og redelighed faldt ham helt naturligt.
  * * *


  * * *

  Den klassiske humanisme over for den moderne politiske magtbrynde

  Opgøret med Luthers uforsonlige standpunkter i reformationsspørgsmålet fremprovokeres af Luther selv, efter at han indledningsvis har søgt støtte hos Erasmus i opgøret med den katolske kirke og har appelleret til, at han skulle komme ud af busken og bekende kulør for eller imod katolicismen. Erasmus havde selv kritiseret kirken for dens kommercielle islæt og præsteskabets selvtilstrækkelighed og vellevne. Først havde han genoversat bibelen til latin, renset for papisternes mange broderier og fiflerier med teksten, således at man kunne få den "rene vare". Denne oversættelse blev i øvrigt senere Luthers forlæg for den tysksprogede udgave. Desuden havde Erasmus skoset paven og dennes kirkelige system (kurien) igennem den fiktive person, Stultitia, i et af sine skrifter:
  Hvis de højeste præster, paverne, Kristi statholdere ville beflitte sig på at ligne ham i livsførelse, hvis de ville tåle hans armod, udholde hans møje, tage hans kors på sig, dele hans foragt for alt verdsligt, hvem ville vi så skulle have mere ondt af på jorden end dem? Hvor mange skatte ville de hellige fædre dog ikke miste, hvis visdommen blot en enkelt gang bemægtigede sig deres ånd!
  Zweig fremstiller Luther som den plumpe prælat af bondeæt, der tromler frem med sine reformer over for den spinke, forsigtige Erasmus, der til stadighed taler om mådehold og en gylden middelvej - var der nogen, der tænkte på Hitler mod Zweig?:
  Ser man fra Luther, denne firskårne, tykhudede, kraftigtknoglede, fuldblods jordklump, denne mand, fra hvis lave pande viljens knuder springer truende frem, så de minder én om hornene på Michelangelos Moses, ser man fra dette blodsmenneske og over på åndsmennesket Erasmus, dette pergamentfarvede, tyndhudede, magre, skrøbelige, forsigtige menneske, ser man blot de tos kroppe, så ved ens øjne det før ens forstand: Mellem disse to antagonister vil intet varigt venskab og ingen varig forståelse nogensinde blive mulig.
  Erasmus erklærer sit balancerede, neutrale standpunkt i modsætning til Luther, idet han begrunder det med sine højere mål om renæssance og humanisme, hvilket fremgår, når Zweig gengiver nedenstående citat fra Erasmus:
  "Jeg forholder mig, så vidt jeg kan, neutral (integrum) for bedre at kunne fremme de genopvakte videnskaber og tror, at der kan opnås mere med klog tilbageholdenhed end med heftigt engagement".
  * * *

  Den gordiske knude forbliver uløst

  At han har banet vejen for Luther er åbenlyst, selv det smerter Erasmus at måtte erkende dette. Ikke blot har han oversat bibelen i en renset udgave, men han har tilmed i en række skrifter igangsat kritikken af kirken:
  Erasmus har grundlagt den reformatoriske kritik af kirken, som Luther nu forvandler til et angreb på paven, han har, som de katolske teologer forbitret siger, 'lagt de æg, som Luther ruger ud'. Om han vil det eller ej, er Erasmus til en vis grad ansvarlig for Luthers handlinger i kraft af sin rolle som banebryder: Ubi Erasmus innuit, ilic Luther irruit.
  Den uoverstigelige teologiske knude i forholdet mellem Luther og Erasmus angår spørgsmålet om, hvorvidt en person kan nå frem til at blive en god kristen igennem sin egen vilje og sine gode gerninger, eller om en person skal være kristen af tro, før vedkommende kan udføre gode gerninger:
  Luther står hårdnakket fast på sit standpunkt, at mennesket kun er godt, når det bærer Gud i sig, og dårligt, når djævelen rider det, mens dets egen vilje er og bliver uvæsentlig og magtesløs over for Guds uundgåelige og uforanderlige forsyn.
  Dette tolker Stefan Zweig videre i forhold til den humanistiske menneskelighed og Kristi kærlighedsbudskab, hvorimod Luther står fast på, at Guds ord må efterleves uden nogen form for skelen til medmenneskelige hensyn:
  Den der vil være kristen, siger Erasmus, må i sit sind være fredselskende og eftergivende; den, der er kristen, svarer den ubøjelige Luther, må aldrig, aldrig give efter, når det handler om Guds ord, selv hvis hele verden skulle gå til grunde derved.
  Vi har ifølge Luther ingen fri vilje, for så er Guds magt ikke absolut. Erasmus fremfører, at hvis vi ikke har nogen fri vilje, så vil det ikke være muligt at belønne eller straffe os for vores handlinger.

  * * *


  * * *

  Det humanistiske testamente

  Stefan Zweig afslutter sit skrift om Erasmus af Rotterdam med en universel appel til menneskeheden om at leve i, og med humanismen:
  Det vil altid være den her på jorden besejrede Erasmus' fortjeneste, at han med litterære midler banede vejen for humanitetstanken, denne meget enkle og samtidig evige tanke, at det er menneskehedens højeste opgave at blive stadig mere human, stadig mere åndelig, stadig mere forstående.
  Dette credo blev på en måde både Erasmus' og Zweigs skæbne, idet de til slut begge bukkede under for de hårde vinde, der blæste i deres respektive samtid. Erasmus visnede hen, efterhånden som verden omkring ham blev stadig mere rabiat, hvorimod Zweig tog sig selv af dage under tilsvarende tilspidsede geopolitiske forhold mere end 400 år senere.

  * * *

  Kongenialt oversættelsesarbejde

  Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad har i et vellykket samarbejde formået at lave en nyoversættelse af Stefan Zweigs humanistiske hovedskrift, så det fremstår i et klart, stærkt og ligefremt sprog, hvorved de mange små finesser i fremstillingen af de to hovedkombattanter fastholdes m ed alle deres betydningsladede nuanceringer. Dette er med til at befæste skriftets såvel som forfatteren Zweigs aktualitet.