HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: I centrale kapitler ud- dyber sociologen ZYGMUNT BAUMAN sin teori om "flydende modernitet"


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 27. juli 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • ZYGMUNT BAUMAN: "Fagre flydende verden".
 • Udvalg og forord ved prof. Michael Hviid Jacobsen.
 • 1. udgave. 276 sider. Paperback. Pris: 250 kr.
 • HANS REITZELS FORLAG, 2015. KAN KØBES HER.

  SOCIOLOGI/SAMF: Sociologen ZYGMUNT BAUMAN har skabt teorien om den såkaldte "flydende modernitet", som betegnelse for vores nutidige verden, der er præget af stadig større forandring og forudsigelighed. Professor Michael Hviid Jacobsen, som også har forfattet bogens indledning og interviewet Bauman om tendenser og pointer i det sene forfatterskab, har udvalgt en tekst- samling, hvori Bauman uddyber sin teori. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her det interessante tekstudvalg.


  DENNE NYE BAUMAN-BOG er en samling af tekster fra Zygmunt Baumans forfatterskab de seneste ca. 15 år. Gennem bogens tekster formidles Baumans "samtidsdiagnose" af det postmoderne samfund med fokus på centrale følelser og temaer som frygt, ondskab, lidelse og lykke samt refleksioner over sociologiens natur og rolle i samfundet. Bauman kan inddrage sin egen erfaringer fra et langt liv i Europa med alle de historiske og personlige tildragelser, som krige, jerntæppe, diktatur og frihed kan bidrage med. Bogen indeholder slutteligt et interview med Bauman, en biografi over hans bøger samt stikrodsregister.

  Teksterne er udvalgt af professor Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet, der mener, at Zygmnt Bauman har bidraget betydeligt til udviklingen af nutidens sociologi. Professor Jacobsen har også skrevet en glimrende indførende indledning, hvori han bl.a. anfører:
  Derudover er Baumans arbejde kendetegnet ved at være uparadigmatisk, da det ikke sværger troskab til eller indskriver sig i en bestemt sociologisk teoritradition, ligesom han heller ikke har til hensigt at skabe skoledannelser eller grundlægge paradigmer i sit kølvand<...>

  Et andet grundtema i hans sociologi er betoningen af, at samfundslivet altid rummer store mængder af social stratifikation, menneskelig lidelse og uretfærdighed, og allerede i hans tidligste udgivelser på engelsk er der en tydelig interesse for samfundets undertrykte og svageste medlemmer, som Bauman konsekvent forfsvarer <...>

  Andre har brugt betegnelser som 'postmodernist', 'kritisk teoretiker', 'moralist', 'dekonstruktivist', 'strukturalist', eller 'marxist' om hans arbejde. Selv frebeder han sig dog konsekvent enhver form for positionering elelr kategorisering i det akademiske landskab, da han grundlæggende ikke mener, at han selv er i stand til at afgøre eller forholde sig til, hvorvidt sådanne prædikater er retviende eller ej for hans arbejde.
  ***  FAGRE FLYDENDE VERDEN består af et forord, fem kapitler af udvalgt tekst fra Baumans skrifter Liquid Life, Consuming Life g Collateral Damage. Det første kapitel handler især om individu- alitetens udvikling sat over for temaer som fællesskab og sam- fund, identitetsdannelse, den voksende fattigdom i USA samt forbrugerisme. Bauman problematiserer bl.a. dette:
  Forbrugerismens logik er gearet til behovene hos dem, der kæmper for at konstruere, bevare og forny deres individualitet - og i særdeleshed for at håndtere de førnævnte aporier ved individu- aliteten. Det var muligvis let (om end ikke just behageligt, endsige sikker) at udtrykke sig egen unikke status i et samfund kende- tegnet ved stive mønstre og monotone rutiner, men det kan ikke være let i et samfund, der pålægger alle sine medlemmer at være unikke.

  I en besynderlig 'regelomvending' er det nu efterfølgelsen af den generelt overholdte norm, der forventes at resultere i en opfyl- delse af individualitetens krav. Konformitet, der engang blev beskyldt for at kvæle den menneskelige individualitet, udråbes nu til at være individets bedste ven, ja, faktisk den eneste ven, man virkelig kan stole på.
  Hermed kommer Bauman ind på, at individualitet ikke er noget selvfølgeligt, men at - under indflydelse fra forbrugersamfundet - det er noget, der skal tilkæmpes såvel som tilkøbes gennem de rette forbrugsvalg. Her taler Bauman om den "nye global elite"; thi individualitet i høj grad et privilegium, hvilket er en inte- ressant betragtning. Men denne individualitetssøgende, occidentale livsform kan nok ikke udbredes til resten af kloden, skriver Bauman, og hvorfor skulle den også det?

  Også kapitel 2 handler om forbrugersamfundet og forbrugerne i den flydende modernitets samfund samt om den selvoptagede individualisering, der begge skaber en kontrast mellem ønsket om noget varigt og de forbigående, f.eks. tøjmode og andre forbrugsgoder, hvor der hele tiden kommer nyt. Også kroppen spiller en rolle i forbrugersamfundet, mener Zygmunt Bauman:
  I og med at skærpelsen af kropslige sansninger - kropslige nydelser og glæder - bliver livpolitikkens ultimative formål, kommer kroppen til at indtage en unik position, der ikke kan sammenlignes med den rolle, der tildeles nogen som helst anden størrelse i livsverdenen. Den kombinerer facetter, der stort set ikke optræder side om side noget andet sted, idet de normalt tenderer mod at forblive adskilt fra hinanden og derfor kun sjældent stilles over for udsigten til en mulig sameksistens. Derfor er forbrugerens krop som oftest en særlig righoldig kilde til en uophørlig angst, der forstærkes af fraværet af etablerede og pålidelige muligheder for at lette den, for slet ikke at tale om at dæmpe eller fordrive den.
  ***  BAUMANS ANALYSE af forbrugerismens kultur er rationel, og der er ikke noget, der umiddelbart strider mod éns egne iagt- tagelser. Bauman er god til at formulere sammenhænge og tendenser, som man nok ser og oplever, men måske ikke tænker nærmere over. I kapitel 4 med titlen Forbrugerismens hændelige ofre lægger Bauman ikke fingrene imellem i forhold til forbruger- kulturens sociale konsekvenser og taler om "etisk blindhed". I denne kontekst inddrager han socialklasser og folks forskellige muligheder, eller mangel på samme, for at "realisere sig selv" i det klassedelte samfund.

  Fagre flydende verden er en stilfærdig bog af læse. Bauman er stille, essayistisk causerende og tager ikke udgangspunkt i sig selv, men i sine iagttagelser. Der er megen common sense i Baumans overvejelser og forklaringer, dog gjort af en erfaren og lærd mand, og vi lever jo selv i den tid, han beskriver, og kan på denne måde sammenligne hans observationer med vores egne i forhold til de samfundsmæssige trends og konsekvenser, som den flydende modernitet ifølge Bauman giver anledning til. Hans teorier virker ligetil og hans analyse af vores tids samfund om forbrugersamfundet på godt og ondt virker gedigne og vel- formulerede. Af denne årsag kan man vinde megen indsigt om den tid, vi lever i, ved at læse denne tekstsamling.